Close

Privacystatement

Privacystatement
Praktijk Asklepieion informeert met dit Privacystatement over de rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en over het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens.

Grondslag
De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de behandelovereenkomst die tussen jou en Praktijk Asklepieion wordt gesloten. Hierdoor ga je akkoord met de manier waarop Praktijk Asklepieion de gegevens verwerkt. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst, het behandeltraject en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Toestemming
Voor de behandeling en uitvoering van de behandelovereenkomst is je toestemming vereist.

Dossier
Praktijk Asklepieion is gehouden een dossier over de behandeling aan te leggen en bij te houden.  In het dossier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam- en adresgegevens, geslacht, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, en bij minderjarigen: de gegevens van (beide) ouders, of verzorgers, of voogd, of wettelijk vertegenwoordigers. Praktijk Asklepieion verwerkt verder de volgende bijzondere persoonsgegevens: de gegevens over de (medische) gezondheidstoestand.

Categorieën van betrokkenen

 • Alleen de behandelaar, Irbis Wieffering, heeft toegang tot het dossier en de (bijzondere) persoonsgegevens.
 • Voor de boekhouding kan Praktijk Asklepieion gebruik maken van externe partijen.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens?
Praktijk Asklepieion verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de gesloten behandelovereenkomst;
 • Aanleggen en/of sluiten van een dossier;
 • Registreren van de klachten en de gezondheidstoestand;
 • Doelmatig beheer van de voortgang van het behandeltraject;
 • Facturatie, boekhouding en financiële en/of administratieve afhandeling;
 • Nakoming van de wettelijke verplichtingen.

Alleen met voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming kunnen je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk op verzoek worden uitgewisseld of kan een dossier in overleg worden overgedragen aan een andere zorgverlener. Dit kan alleen schriftelijk per aangetekende post. Het originele dossier blijft bij Praktijk Asklepieion. Uitzondering hierop vormt een wet, voorschrift of bevel om de persoonsgegevens bekend te maken of de situatie dat moet worden gevreesd voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van derden.

Je rechten

 • Gegevens inzien:
  Je mag je eigen gegevens inzien. Je kan dit aan de behandelaar vragen. Indien er gegevens over een derde (bijvoorbeeld: een familielid) instaan, dan mag de behandelaar deze gegevens afschermen.
 • Gegevens wijzigen of rectificeren:
  Je mag gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld een adres of als er in het dossier onjuiste gegevens staan opgenomen. Als je iets wil toevoegen aan je dossier dan kan je dat aan de behandelaar vragen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een door behandelaar gestelde diagnose te wijzigen.
 • Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking:
  Je mag vragen om gehele of gedeeltelijke vernietiging van je dossier. De behandelaar zal hier aan meewerken, maar niet in alle gevallen. De behandelaar kan het in je eigen belang achtten om het dossier (geheel of gedeeltelijk) te bewaren. De behandelaar moet handelen in het kader van de zorgplicht. De behandelaar mag vernietiging ook weigeren als op grond van de wet, bevel of voorschrift het dossier een bepaalde tijd moet worden bewaard. Het dossier moet op grond van de bewaartermijn ten minste 15 jaar worden bewaard. Overigens kan het verwijderen van een deel van het dossier alleen als dit niet essentieel is voor de verdere behandeling en in de praktijk geen vertroebeld beeld oplevert.
 • Gegevens overdragen:
  Je hebt het recht gegevens mee te nemen of op verzoek te laten overdragen. Een afschrift van een dossier kan aan jou alleen persoonlijk of per aangetekende post worden overgedragen. Het originele dossier wordt niet verstrekt en blijft bij Praktijk Asklepieion.
 • Behartiging belangen:
  De belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of een mentor). Er zal in dat kader op grond van de wet- en regelgeving door de behandelaar om aanvullende informatie worden gevraagd.
 • Ouder dan 16 jaar?
  Uit de Wet Geneeskundige Overeenkomst (‘WBGO’) volgt dat je als meerderjarig wordt beschouwd vanaf 16 jaar. Met andere woorden: vanaf 16 jaar mag je zelf in je dossier kijken. Ook mag je zelf vragen bepaalde gegevens te veranderen, wijzigen of verwijderen. Je moet dan zelf een verzoek bij Praktijk Asklepieion indienen. Je ouders kunnen niet in je dossier kijken. Als je wil dat je ouders dit wel kunnen, dan moet je hiervoor voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming geven.
 • Overledene:
  Als iemand niet meer in leven is, dan is het verstrekken van de gegevens toegestaan. Voorwaarde hierbij is dat de overledene hier geen bezwaren tegen zou hebben gehad, of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener/behandelaar te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de behandelaar.

Je kan Praktijk Asklepieion per e-mail of per post een verzoek sturen om gebruik te maken van deze rechten. Het is van belang dat je duidelijk aangeeft om welke persoonsgegevens het gaat. Praktijk Asklepieion kan in verband met dit verzoek om aanvullende informatie vragen, bijvoorbeeld voor de vaststelling van de identiteit.

Hoe lang bewaart Praktijk Asklepieion je persoonsgegevens?

 • Een (medisch) dossier wordt door Praktijk Asklepieion conform de geldende wet- en regelgeving 15 jaar bewaard tot na de laatste wijziging of aantekening in het dossier. Het dossier wordt daarna verwijderd. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld voor je gezondheid of die van je kinderen of op grond van specifieke wetten die van toepassing zijn, kan het zo zijn dat een dossier langer dient te worden bewaard. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. De bewaartermijn van 15 jaar kan dus worden verlengd indien dit uit de zorg van een goede behandelaar voortvloeit of indien dit op grond van de wet- en regelgeving noodzakelijk is.
 • De facturen en boekhouding worden voor de duur van 7 jaar tot na einde boekjaar bewaard. Deze termijn is gelijk aan de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Praktijk Asklepieion acht de bescherming van persoonsgegevens van groot belang en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden op een veilige opslaglocatie bewaard en beveiligd. Indien door jou een inbreuk of incident wordt gesignaleerd, dan is het verzoek dit zo snel als mogelijk door te geven.

Vragen, verzoeken of klachten
Bij vragen, verzoeken of klachten kan je per e-mail, post of telefoon contact met Praktijk Asklepieion opnemen. Praktijk Asklepieion tracht een verzoek na ontvangst uiterlijk binnen twee weken in behandeling te nemen. Praktijk Asklepieion treedt dan met jou in overleg om binnen de toegestane grenzen naar een oplossing te zoeken.

Contactgegevens
Praktijk Asklepieion
Rhijngeesterstraatweg 157-D
2343 BV Oegstgeest

U kunt ook het contactformulier op de website invullen: praktijkasklepieion.nl

Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet of althans niet op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden dan kun je ook contact opnemen met de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassing van het Privacystatement
Praktijk Asklepieion behoudt zich recht voor dit Privacystatement aan te passen. Praktijk Asklepieion adviseert je dan ook regelmatig deze pagina te bekijken.